Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Det börjar dra ihop sig till årsmöte för Haga Taekwondoklubb. All elever, föräldrar och instruktörer inbjuds att delta.

När: Lördag den 22/2 kl 14.00

Det är ännu inte för sent att kontakta valberedningen och föreslå nya ledamöter till styrelsen! detta görs genom mail till info@hagataekwondo.se

Passa även på att nominera till någon till årets hagapris

Varmt välkomna!

DAGORDNING

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av justerare
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet avgående styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av suppleanter
§ 16 Val av revisor
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Hagapriset
§ 19 Mötets avslutande