Kallelse till extra årsmöte

Haga kallar sina medlemmar till extra årsmöte!
När: Måndag den 15/4 kl 17:00. Plats: Klubben
För att kunna byta stadgar behöver vi hålla ett extra årsmöte då stadgeändringar kräver godkännande vid 2 på varandra följande årsmöten. På det extra insatta årsmötet kommer vi även att behandla vilka terminsavgifter som ska gälla from höstterminen 2024.
Varmt välkomna!
DAGORDNING
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av justerare
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötes behöriga utlysande
§ 8 Motion: Ändrade stadgar (byte av stadgemall till RF  normalstadgar för idrottsförening)
§ 9 Motion: Medlemsavgifter för ht 2024