Ändrat datum för årsmöte!

Vi har tyvärr fått flytta årsmötet, nytt datum är lördag 11 mars kl 14.00

Alla medlemmar välkomnas till klubblokalen på Skeppsgossegatan 10!

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET:

 

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justerare
 • Godkännande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 • Frågan om ansvarsfrihet avgående styrelse
 • Behandling av inkomna motioner
 • Val av ordförande
 • Val av kassör
 • Val av övriga ledamöter
 • Val av suppleanter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Hagapriset
 • Mötets avslutande