Ändrat datum för årsmöte!

Ändrat datum för årsmöte!

Vi har tyvärr fått flytta årsmötet, nytt datum är lördag 11 mars kl 14.00

Alla medlemmar välkomnas till klubblokalen på Skeppsgossegatan 10!

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET:

 

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justerare
 • Godkännande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 • Frågan om ansvarsfrihet avgående styrelse
 • Behandling av inkomna motioner
 • Val av ordförande
 • Val av kassör
 • Val av övriga ledamöter
 • Val av suppleanter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Hagapriset
 • Mötets avslutande